Halberstadt D.II - 1916
Halberstadt D.II - 1916
Halberstadt D.II - 1916
Halberstadt D.II (Han) - 1916
Halberstadt D.III - 1916
Halberstadt D.III - 1916
Halberstadt D.III - 1916
Halberstadt D.III - 1916
Halberstadt D.II - 1916
Halberstadt D.II - 1916
Halberstadt D.V - 1918
Halberstadt D.V - 1918
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.II - 1916
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt CL.IV - 1918
Halberstadt C.V - 1918
Halberstadt C.V - 1918
Halberstadt C.V - 1918
Halberstadt C.V - 1918
Halberstadt C.V - 1918